۰

میکرومتر

میکرومتر ابزاری برای اندازه‌گیری طول است که دقت زیادی دارد. میکرومتر ها برای اندازه‌گیری قطعاتی هستند که باید دقیق تراشیده شوند. دقت میکرومتر خیلی بیشتر از دقت کولیس‌ است. میکرومترها ازنظر سیستم اندازه‌گیری دو نوع هستند که آنها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند.