۰

میکسر

از میکسر بتن جهت هم زدن، ترکیب کردن و مخلوط کردن بتن در مقادیر مختلف استفاده می شود. در واقع میکسر، بتن را به صورت مخلوط حمل می کند و مانع از گیرش بتن تا قبل از بتن ریزی می شود. از آنجایی که پس از مخلوط کردن و ساخت بتن نیاز است آن را به محل مورد نظر منتقل کنند، این ابزار به گونه ای ساخته می شود که ضمن ترکیب بتن بتواند انتقال آن را هم انجام بدهد.