۰

نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی

از نبشی و ناودانی به دلایل مختلفی استفاده می شود. به عنوان مثال، از آن ها در صنعت ساخت و ساز برای ساخت خانه ها و سازه های دیگر استفاده می شوند. از این کانال ها و زاویه های U و L شکل، برای مقاومت سازه ها استفاده می شود. نبشی و ناودانی اساسی ترین نوع فولاد هستند زیرا آن ها با خم شدن یک قطعه فولاد، شکلی زاویه ای می گیرند. از نبشی و ناودانی اغلب برای ساخت قطعات مختلفِ ساختارها، دیوارها، قفسه ها، تشکیلات دریایی، ترمیم بناهای معماری و... استفاده می شود.