۰

نماسازی

نماسازی

در معماری، نماسازی ساختمان اغلب مهمترین جنبه از دیدگاه طراحی است. نمای ساختمان اولین نشانه ای است که به ما می گوید که ساختمان چه ویژگی برای ارائه دارد.

نما یک دیوار بیرونی یا چهره یک ساختمان است و معمولا شامل عناصر طراحی مانند قرار دادن نوع پنجره ها یا درها و... می شود. با توجه به سبک معماری، این عناصر به نمای ساختمان نظم خاصی می دهند. در حالی که کلمه "نما" می تواند برای هر دیوار خارجی ساختمان به کار برده شود، اغلب به دیوار جلویی با ورودی ساختمان اشاره دارد. معمولا در نماسازی، به پردازش دقیق تر و خاص ترِ نمای جلویی، نسبت به بقیه ساختمان می پردازند. نماسازی می تواند تحمیلی، تزئینی، و یا نسبتا ساده باشد.