۰

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W9

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 8 - عرض : 20

۶۷,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W8

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 16

۵۲,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W19

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 4/5 - عرض : 19

۴۹,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W18

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 7 - عرض : 17/5

۴۹,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W10

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 8 - عرض : 20

۳۹,۰۰۰ تومان

مونولیت تاج - کمربندی ماناپلاس مدل Ta14

مشخصات فنی نوع : تاج - کمر بندی - ضخامت : 20 - عرض : 28

۹۸,۰۰۰ تومان

مونولیت تاج - کمربندی ماناپلاس مدل Ta16

مشخصات فنی نوع : تاج - کمر بندی - ضخامت : 35/5 - عرض : 40

۲۶۲,۰۰۰ تومان

مونولیت تاج - کمربندی ماناپلاس مدل Ta15

مشخصات فنی نوع : تاج - کمر بندی - ضخامت : 36 - عرض : 40

۲۶۲,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W1

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 12 - عرض : 31

۶۵,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W16

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 5 - عرض : 22

۶۰,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W3

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 13 - عرض : 22

۶۳,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W7

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 8/5 - عرض : 16/5

۴۰,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W2

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 8 - عرض : 30

۶۷,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W13

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 5/5 - عرض : 15

۲۰,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W15

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 9 - عرض : 9/5

۳۰,۰۰۰ تومان

مونولیت تاج - کمربندی ماناپلاس مدل Ta18

مشخصات فنی نوع : تاج - کمر بندی - ضخامت : 17/5 - عرض : 40

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W6

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 9 - عرض : 20

۵۸,۰۰۰ تومان

مونولیت تاج - کمربندی ماناپلاس مدل Ta19

مشخصات فنی نوع : تاج - کمر بندی - ضخامت : 33/5 - عرض : 40

۱۹۰,۰۰۰ تومان

مونولیت تاج - کمربندی ماناپلاس مدل Ta20

مشخصات فنی نوع : تاج - کمر بندی - ضخامت : 33/5 - عرض : 40

۱۶۹,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W11

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 10 - عرض : 11/5

۳۰,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W5

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 12 - عرض : 20

۶۳,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W4

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 12 - عرض : 20

۵۸,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W12

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 6 - عرض : 14/5

۳۰,۰۰۰ تومان

مونولیت ابزار دور پنجره ماناپلاس مدل W14

مشخصات فنی نوع : ابزار دور پنجره - ضخامت : 3 - عرض : 12

۲۹,۰۰۰ تومان

نماسازی

نماسازی

در معماری، نماسازیِ ساختمان اغلب مهمترین جنبه از دیدگاه طراحی است. نمای ساختمان اولین نشانه ای است که به ما می گوید که ساختمان چه ویژگی برای ارائه دارد.

نما یک دیوار بیرونی یا چهره یک ساختمان است و معمولا شامل عناصر طراحی مانند قرار دادن نوع پنجره ها یا درها و... می شود. با توجه به سبک معماری، این عناصر به نمای ساختمان نظم خاصی می دهند. در حالی که کلمه "نما" می تواند برای هر دیوار خارجی ساختمان به کار برده شود، اغلب به دیوار جلویی با ورودی ساختمان اشاره دارد. معمولا در نماسازی، به پردازش دقیق تر و خاص ترِ نمای جلویی، نسبت به بقیه ساختمان می پردازند. نماسازی می تواند تحمیلی، تزئینی، و یا نسبتا ساده باشد.