۰

نیوجرسی

المان های مدولار بتنی که به عنوان مانع یا جدا کننده ی مسیر جاده ها استفاده می شود.این قطعات که خود انواع مختلفی را شامل می شوند به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که در صورت برخورد وسایل نقلیه با آن، ضمن نشان دادن حداکثر مقاومت از خود، کمترین آسیب را به وسیله نقلیه وارد نمایند.