۰

پاراشوت

پاراشوت یا ترمز ایمنی مکانیزمی است کە زیر یوک کابین و در دو طرف آن سوار می شود و به وسیله ی دو فکی که دارد، می تواند کابین را روی ریل ها متوقف کند. عملکرد پاراشوت بدین گونه است که به محض افزایش بیش از حد سرعت کابین، (برای آسانسور های مختلف متغیر می باشد) سیم بکسل متصل به گاورنر متوقف می شود و به تبع آن اهرمی که به این سیم بکسل متصل است همراه با ادامه حرکت کابین کشیده می شود و دو فک ترمز را بهم نزدیک می کند، در این زمان بر اثر وزن کابین و سطح تماس فک ها با ریل، کابین می ایستد.