۰
کاسه متوسط توت فرنگی نوری تازه مدل 600711W

کاسه متوسط توت فرنگی نوری تازه مدل 600711W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 5.5 × 16 × 19 سانتی‌متر

۳۰ %
۱۶,۵۰۰ تومان

۱۱,۵۵۰ تومان

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۳۰ %
۱۶,۵۰۰ تومان

۱۱,۵۵۰ تومان

میوه خوری متوسط آناناس نوری تازه مدل 130711W

میوه خوری متوسط آناناس نوری تازه مدل 130711W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 7.5 × 14.5 × 18.5

۳۰ %
۱۶,۵۰۰ تومان

۱۱,۵۵۰ تومان

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : دیس

۳۰ %
۱۹,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۰۰ تومان

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو

۳۰ %
۲۱,۰۰۰ تومان

۱۴,۷۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۳۰ %
۳۰,۴۰۰ تومان

۲۱,۲۸۰ تومان

میوه خوری متوسط کوچک 6 پارچه آناناس نوری تازه مدل 130701W

میوه خوری متوسط کوچک 6 پارچه آناناس نوری تازه مدل 130701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 7.5 × 14.5 × 18.5

۳۰ %
۳۰,۴۰۰ تومان

۲۱,۲۸۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه توت فرنگی نوری تازه مدل 600701W

کاسه کوچک 6 پارچه توت فرنگی نوری تازه مدل 600701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 4 × 10.5 × 13.3

۳۰ %
۳۰,۴۰۰ تومان

۲۱,۲۸۰ تومان

شیرینی خوری پایه دار پاریس نوری تازه مدل 481015W

شیرینی خوری پایه دار پاریس نوری تازه مدل 481015W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری - ابعاد : 13.5 × 26 × 26

۳۰ %
۳۹,۷۰۰ تومان

۲۷,۷۹۰ تومان

کاسه 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 400712T

کاسه 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 400712T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 19.5x19.5x2.8

۳۰ %
۴۰,۳۰۰ تومان

۲۸,۲۱۰ تومان

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بستنی خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۳۰ %
۴۱,۷۰۰ تومان

۲۹,۱۹۰ تومان

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۲۰ %
۴۴,۵۰۰ تومان

۳۵,۶۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480701W

کاسه کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۳۰ %
۵۱,۱۰۰ تومان

۳۵,۷۷۰ تومان

شیرینی خوری لوزی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741012W

شیرینی خوری لوزی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741012W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری - ابعاد : 15 × 21.5 × 33.5

۲۰ %
۴۷,۱۰۰ تومان

۳۷,۶۸۰ تومان

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : دیس

۲۰ %
۵۰,۸۰۰ تومان

۴۰,۶۴۰ تومان

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۲۰ %
۵۴,۷۰۰ تومان

۴۳,۷۶۰ تومان

کاسه متوسط پایه دار ساکورا  اپیوم مدل 350712W پایه بزرگ می جی

کاسه متوسط پایه دار ساکورا اپیوم مدل 350712W پایه بزرگ می جی
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 31.31.25

۲۰ %
۵۵,۳۰۰ تومان

۴۴,۲۴۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه ساکورا اپیوم مدل 350701W

کاسه کوچک 6 پارچه ساکورا اپیوم مدل 350701W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 14 × 11 × 13.5

۲۰ %
۵۷,۶۰۰ تومان

۴۶,۰۸۰ تومان

بشقاب 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401022T

بشقاب 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401022T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پیش دستی - ابعاد : 6 × 25.5 × 25.5

۳۰ %
۶۷,۲۰۰ تومان

۴۷,۰۴۰ تومان

کاسه بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 480732W

کاسه بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 480732W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : آجیل خوری - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۳۰ %
۶۸,۶۰۰ تومان

۴۸,۰۲۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 481001W

بشقاب کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 481001W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پیش دستی

۳۰ %
۶۹,۸۰۰ تومان

۴۸,۸۶۰ تومان

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی - ابعاد : 19.5x19.5x2.8

۲۰ %
۶۱,۳۰۰ تومان

۴۹,۰۴۰ تومان

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۶۳,۲۰۰ تومان

۵۰,۵۶۰ تومان

آجیل خوری بزرگ پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740732W

آجیل خوری بزرگ پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740732W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : آجیل خوری - ابعاد : 23 × 23 × 23

۲۰ %
۶۳,۵۰۰ تومان

۵۰,۸۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 180701W

کاسه کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 180701W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 12x12x6.7

۲۰ %
۶۳,۸۰۰ تومان

۵۱,۰۴۰ تومان

شیرینی خوری بزرگ پایه دار کنزو ساکورا پایه بزرگ می جی مدل 341022W

شیرینی خوری بزرگ پایه دار کنزو ساکورا پایه بزرگ می جی مدل 341022W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۶۳,۸۰۰ تومان

۵۱,۰۴۰ تومان

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بشقاب

۳۰ %
۷۴,۳۰۰ تومان

۵۲,۰۱۰ تومان

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 12x12x6.7 سانتی‌متر

۲۰ %
۶۷,۵۰۰ تومان

۵۴,۰۰۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۶۹,۸۰۰ تومان

۵۵,۸۴۰ تومان

میوه خوری نیم گود بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740742W

میوه خوری نیم گود بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740742W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 15 × 21.5 × 33.5

۲۰ %
۷۲,۳۰۰ تومان

۵۷,۸۴۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 181001W

بشقاب کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 181001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی

۲۰ %
۷۸,۳۰۰ تومان

۶۲,۶۴۰ تومان

ست بشقاب کوچک 6 پارچه ساکورا سری اپیوم مدل 351002W

ست بشقاب کوچک 6 پارچه ساکورا سری اپیوم مدل 351002W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی - ابعاد : 2 × 19 × 19

۲۰ %
۷۸,۸۰۰ تومان

۶۳,۰۴۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری

۲۰ %
۸۱,۷۰۰ تومان

۶۵,۳۶۰ تومان

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه

۲۰ %
۸۲,۵۰۰ تومان

۶۶,۰۰۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار ساکورا اپیوم مدل 350722W پایه بزرگ می جی

کاسه نیم گود پایه دار ساکورا اپیوم مدل 350722W پایه بزرگ می جی
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 31.31.25

۲۰ %
۹۴,۴۰۰ تومان

۷۵,۵۲۰ تومان