پریز

وسیله ای است که برای اتصال هادیها و بندهای قابل انعطاف در سیم کشی ثابت به کار می رود. پریزها دارای انواع مختلفی مانند تک فاز یا سه فاز هستند که بر اساس نوع حفاظت دسته بندی می شوند،  برخی از آن ها دارای اتصال به زمین بوده و برخی دیگر بدون اتصال به زمین هستند.