۰

پشت بند

پشت بند ریل آسانسور صفحه فلزی است که در محل اتصال دو ریل و در پشت ریل ها قرار گرفته و با پیچ و مهره ریل ها را به یکدیگر متصل می کند. پشت بندها به تناسب انواع تیپ ریلهای آسانسور دسته بندی می شوند. ریلهای متداول در بازار ایران با استانداردهای متداول جهانی T70 ,T50 ,T45 ,T89 شناخته می شوند. پشت بندها نیز با نامهای T70(T9) ,T50(T5) ,T45 ,(T16)T89 ,T127 شناخته می شوند. پشت بندهای مورد استفاده در داخل کشور به دو نوع بازاری (استاندارد بازار ایران) و فابریکی (استاندارد جهانی) تقسیم می شوند که عمدتا از حیث ضخامت با یکدیگر تفاوت دارند.