۰

پمپ جکوزی

پمپ تصفیه یکی از اصلی ترین یا به عبارتی هسته ی سیستم های تاسیساتی استخر به شمار می رود که وظیفه آن مکش آب از کف استخر، تصفیه آب و انتقال دوباره ی آن به استخر است. مراحل این عمل توسط پمپ تصفیه به این صورت است که آب مکش شده از طریق کفشور ابتدا از یک صافی عبور کرده تا جامدات احتمالی درون آب استخر که موجب آسیب یا خرابی پمپ می شوند فیلتر شوند و سپس آب توسط این پمپ ها که انواع مختلفی را در بر می گیرند به سوی تصفیه خانه انتقال خواهد یافت و بعد از آن آب از طریق نازل ها به استخر پمپ  می شود.