۰

پمپ های حرارتی زمین گرمایی

پمپ حرارتی زمین‌گرمایی یا پمپ حرارتی منبع زمین سامانه‌ای گرمایش یا سرمایش محور است که گرما را به زمین یا از زمین منتقل می‌کند. این سیستم از کره زمین به عنوان یک منبع گرمازا (در زمستان) یا گرمازدا (در تابستان) بهره می‌گیرد. این طرح از دمای هوای معتدل در زمین جهت افزایش بهره‌وری و کاهش مخارج عملیاتی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کمک گرفته و قادر است با گرمای خورشیدی ترکیب شده تا سیستمی خورشیدی_زمینی را حتی با بهره‌وری بیشتر تشکیل دهد. پمپ‌های حرارتی قادرند گرما را از یک فضای سرد به یک فضای گرم، در مقابل جهت طبیعی جریان هوا، انتقال دهند و یا نیز قادرند جریان طبیعی گرما را از یک مکان گرم به یک مکان سرد افزایش دهند. پمپ حرارتی در منازل، ساختمانهای اداری و تجاری، هتل، بیمارستان، سرمایش و گرمایش منطقهای، صنایع، مراکز پرورش دام و تیور، گلخانه ها و غیره کاربرد داشته و در کاربردهای مختلف دارای تنوع مدل می باشند.