۰
مقایسه
پنل روکار مربعی 24 وات پارس شهاب مهتابی

پنل روکار مربعی 24 وات پارس شهاب مهتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 24 - سایر ویژگی ها : مصرف بسیار کم / مناسب جهت اجرای نور پردازی داخلی

۶ %
۱۸۶,۹۵۰ تومان

۱۷۵,۷۳۳ تومان

مقایسه
پنل توکار 50 وات پارس شهاب آسمان نما

پنل توکار 50 وات پارس شهاب آسمان نما
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - توان مصرفی : 50 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۴۴۰,۹۶۹ تومان

۴۱۴,۵۱۱ تومان

مقایسه
پنل توکار 50 وات پارس شهاب مهتابی

پنل توکار 50 وات پارس شهاب مهتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 50 - سایر ویژگی ها : مصرف بسیار کم / مناسب جهت اجرای نور پردازی داخلی

۶ %
۵۲۸,۵۴۷ تومان

۴۹۶,۸۳۴ تومان

مقایسه
پنل توکار 50 وات پارس شهاب آفتابی

پنل توکار 50 وات پارس شهاب آفتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : دیواری - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : آفتابی - توان مصرفی : 50 - سایر ویژگی ها : مصرف بسیار کم / مناسب جهت اجرای نور پردازی داخلی

۶ %
۵۲۸,۵۴۷ تومان

۴۹۶,۸۳۴ تومان

مقایسه
پنل روکار 4+12 وات داخل آفتابی پارس شهاب مهتابی

پنل روکار 4+12 وات داخل آفتابی پارس شهاب مهتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 12+4 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۸۱,۸۶۰ تومان

۷۶,۹۴۹ تومان

مقایسه
پنل روکار 4+12 وات داخل آفتابی پارس شهاب مهتابی

پنل روکار 4+12 وات داخل آفتابی پارس شهاب مهتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - رنگ لامپ : آفتابی - توان مصرفی : 12+4W - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۸۱,۸۶۰ تومان

۷۶,۹۴۹ تومان

مقایسه
پنل روکار 4+12 وات داخل مهتابی پارس شهاب صورتی

پنل روکار 4+12 وات داخل مهتابی پارس شهاب صورتی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - توان مصرفی : 12+4 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۸۱,۸۶۰ تومان

۷۶,۹۴۹ تومان

مقایسه
پنل روکار 4+12 وات داخل مهتابی پارس شهاب آبی

پنل روکار 4+12 وات داخل مهتابی پارس شهاب آبی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - توان مصرفی : 12 +4 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۸۱,۸۶۰ تومان

۷۶,۹۴۹ تومان

مقایسه
پنل روکار 3+6 وات داخل آفتابی پارس شهاب مهتابی

پنل روکار 3+6 وات داخل آفتابی پارس شهاب مهتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 6+3 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۵۹,۷۳۶ تومان

۵۶,۱۵۲ تومان

مقایسه
پنل روکار 3+6 وات داخل مهتابی پارس شهاب آفتابی

پنل روکار 3+6 وات داخل مهتابی پارس شهاب آفتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - توان مصرفی : 6+3 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۵۹,۷۳۶ تومان

۵۶,۱۵۲ تومان

مقایسه
پنل روکار 3+6 وات داخل مهتابی پارس شهاب صورتی

پنل روکار 3+6 وات داخل مهتابی پارس شهاب صورتی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - توان مصرفی : 6+3 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۵۹,۷۳۶ تومان

۵۶,۱۵۲ تومان

مقایسه
پنل روکار 3+6 وات داخل مهتابی پارس شهاب آبی

پنل روکار 3+6 وات داخل مهتابی پارس شهاب آبی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - توان مصرفی : 6+3 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۵۹,۷۳۶ تومان

۵۶,۱۵۲ تومان

مقایسه
پنل توکار 6+18 وات داخل آفتابی پارس شهاب مهتابی

پنل توکار 6+18 وات داخل آفتابی پارس شهاب مهتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 18+6

۶ %
۹۹,۵۶۰ تومان

۹۳,۵۸۶ تومان

مقایسه
پنل توکار 6+18 وات داخل مهتابی پارس شهاب آفتابی

پنل توکار 6+18 وات داخل مهتابی پارس شهاب آفتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : آفتابی - توان مصرفی : 18+6 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۹۹,۵۶۰ تومان

۹۳,۵۸۶ تومان

مقایسه
پنل توکار 6+18 وات داخل مهتابی پارس شهاب صورتی

پنل توکار 6+18 وات داخل مهتابی پارس شهاب صورتی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - توان مصرفی : 18+6 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۹۹,۵۶۰ تومان

۹۳,۵۸۶ تومان

مقایسه
پنل توکار 6+18 وات داخل مهتابی پارس شهاب آبی

پنل توکار 6+18 وات داخل مهتابی پارس شهاب آبی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - توان مصرفی : 18+6 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۹۹,۵۶۰ تومان

۹۳,۵۸۶ تومان

مقایسه
پنل توکار 4+12 وات داخل مهتابی پارس شهاب صورتی

پنل توکار 4+12 وات داخل مهتابی پارس شهاب صورتی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - توان مصرفی : 12+4 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۷۰,۷۹۸ تومان

۶۶,۵۵۰ تومان

مقایسه
پنل توکار 4+12 وات داخل مهتابی پارس شهاب آبی

پنل توکار 4+12 وات داخل مهتابی پارس شهاب آبی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - توان مصرفی : 12+4 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۷۰,۷۹۸ تومان

۶۶,۵۵۰ تومان

مقایسه
پنل توکار  3+6وات داخل مهتابی پارس شهاب صورتی

پنل توکار 3+6وات داخل مهتابی پارس شهاب صورتی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - توان مصرفی : 6+3 - سایر ویژگی ها : اتاق نشیمن | اتاق مطالعه | آشپزخانه | اتاق خواب | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | ویترین مغازه | نمایشگاه

۶ %
۵۵,۳۱۱ تومان

۵۱,۹۹۲ تومان

مقایسه
پنل گرد دور شیشه ای 12 وات پارس شهاب آفتابی

پنل گرد دور شیشه ای 12 وات پارس شهاب آفتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : آفتابی - توان مصرفی : 13 - سایر ویژگی ها : نور پردازی های داخلی و خارجی ساختمان ها به عنوان نور تامین کننده نور اصلی - بیمارستان ها - ساختمان های اداری و ...

۶ %
۱۲۶,۷۵۴ تومان

۱۱۹,۱۴۹ تومان

مقایسه
پنل گرد دور شیشه  8 وات پارس شهاب آفتابی

پنل گرد دور شیشه 8 وات پارس شهاب آفتابی
پارس شهاب

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : آفتابی - توان مصرفی : 13 - سایر ویژگی ها : نور پردازی های داخلی و خارجی ساختمان ها به عنوان نور تامین کننده نور اصلی - بیمارستان ها - ساختمان های اداری و ...

۶ %
۸۷,۲۹۴ تومان

۸۲,۰۵۶ تومان

مقایسه
پنل جنرال گرد بروکسی بروکس 28 وات آفتابی

پنل جنرال گرد بروکسی بروکس 28 وات آفتابی

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - توان مصرفی : 28 وات

۱۰ %
۱۸۴,۰۰۰ تومان

۱۶۵,۶۰۰ تومان

مقایسه
پنل جنرال گرد بروکسی بروکس 22 وات آفتابی

پنل جنرال گرد بروکسی بروکس 22 وات آفتابی

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - توان مصرفی : 22

۱۲۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
پنل جنرال گرد بروکسی بروکس 18وات آفتابی

پنل جنرال گرد بروکسی بروکس 18وات آفتابی

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - توان مصرفی : 18 وات

۱۰ %
۱۰۳,۵۰۰ تومان

۹۳,۱۵۰ تومان