۰

پکیج تصفیه آب استخر

تصفیه آب استخر همواره یکی از مهم ترین کارهای مطرح برای استخر بوده است چراکه تصفیه نشدن آب استخر و راکد ماندن آن به سرعت منجر به آلوده شدن آب و نامناسب شدن آن برای شنا خواهد شد. در موارد قدیمی تر تصفیه آب بصورت فیزیکی انجام می شد. به صورتی که آب استخر از یک صافی یا فیلتر عبور داده می شد. امروزه پکیج های تصفیه استخر مختلفی در دسترس هستند که علاوه بر فیلتر کردن آب استخر، با به حرکت در آوردن آب استخر باعث دیرتر آلوده شدن آب استخر می شوند.