۰
سوفله سالاد خوری بزرگ (براق) اورمزد مدل s435

سوفله سالاد خوری بزرگ (براق) اورمزد مدل s435
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۷۷۰,۰۰۰ تومان

باکس چوبی در دار اشکاف ابعاد 31*7

باکس چوبی در دار اشکاف ابعاد 31*7
اشکاف

مشخصات کلی ابعاد : 31*7

۶۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد خوری چوبی اشکاف قطر 34 سانتیمتر

سالاد خوری چوبی اشکاف قطر 34 سانتیمتر
اشکاف

مشخصات فنی نوع : سالاد خوری - ابعاد : 34 سانتیمتر

۷۰۰,۰۰۰ تومان

کاسه چوبی اشکاف قطر 22 سانتیمتر

کاسه چوبی اشکاف قطر 22 سانتیمتر
اشکاف

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 22 سانتیمتر

۴۰۰,۰۰۰ تومان

لیوان چوبی اشکاف قطر 10 سانتیمتر

لیوان چوبی اشکاف قطر 10 سانتیمتر
اشکاف

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 10 سانتیمتر

۲۵۰,۰۰۰ تومان

میوه خوری چوبی اشکاف ابعاد 35*18*7

میوه خوری چوبی اشکاف ابعاد 35*18*7
اشکاف

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 35*18*7

۶۰۰,۰۰۰ تومان

باکس چوبی مستطیل در دار اشکاف ابعاد 22*14*7

باکس چوبی مستطیل در دار اشکاف ابعاد 22*14*7
اشکاف

مشخصات کلی ابعاد : 22*14*7

۵۰۰,۰۰۰ تومان

اسب چوبی اشکاف ابعاد 32*28*8

اسب چوبی اشکاف ابعاد 32*28*8
اشکاف

مشخصات کلی ابعاد : 32*28*8

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 سر اسب چوبی اشکاف ابعاد 11*28*28

سر اسب چوبی اشکاف ابعاد 11*28*28
اشکاف

مشخصات کلی ابعاد : 11*28*28

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میوه خوری چوبی اشکاف ابعاد 45*19*7

میوه خوری چوبی اشکاف ابعاد 45*19*7
اشکاف

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 45*19*7

۵۰۰,۰۰۰ تومان

اردو خوری چوبی اشکاف ابعاد 37*14*5

اردو خوری چوبی اشکاف ابعاد 37*14*5
اشکاف

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو - ابعاد : 37*14*5

۴۵۰,۰۰۰ تومان

اسب منبت کاری شده اشکاف ابعاد 32*28*8

اسب منبت کاری شده اشکاف ابعاد 32*28*8
اشکاف

مشخصات کلی ابعاد : 32*28*8

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سینی چوبی اشکاف ابعاد 3*17*44

سینی چوبی اشکاف ابعاد 3*17*44
اشکاف

مشخصات فنی نوع : سینی - ابعاد : 3*17*44

۴۰۰,۰۰۰ تومان

بشقاب چوبی مربعی اشکاف قطر27 سانتیمتر

بشقاب چوبی مربعی اشکاف قطر27 سانتیمتر
اشکاف

مشخصات فنی نوع : بشقاب - ابعاد : 27 سانتی متر

۴۰۰,۰۰۰ تومان

اردوخوری چوبی اشکاف ابعاد 6*16*41

اردوخوری چوبی اشکاف ابعاد 6*16*41
اشکاف

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو - ابعاد : 6*16*41

۵۵۰,۰۰۰ تومان

اردوخوری چوبی اشکاف ابعاد 25*30

اردوخوری چوبی اشکاف ابعاد 25*30
اشکاف

مشخصات فنی نوع : سینی - ابعاد : 25*30

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سینی چوبی اشکاف ابعاد 48*25*3

سینی چوبی اشکاف ابعاد 48*25*3
اشکاف

مشخصات فنی نوع : سینی - ابعاد : 48*25*3

۵۵۰,۰۰۰ تومان

باکس چوبی مربعی در دار اشکاف قطر 21 سانتیمتر

باکس چوبی مربعی در دار اشکاف قطر 21 سانتیمتر
اشکاف

مشخصات کلی ابعاد : 21 سانتی متر

۴۰۰,۰۰۰ تومان

کاسه چوبی اشکاف قطر 27 سانتیمتر

کاسه چوبی اشکاف قطر 27 سانتیمتر
اشکاف

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 27 سانتی متر

۳۰۰,۰۰۰ تومان