کابل برق

کابل برق یک کابل الکتریکی است که متشکل از تعدادی از سیم رسانا مستقل است که توسط لایه‌های محافظتی پوشانده می شود. امروزه در صنعت برق بخش عظیمی از توزیع انرژی الکتریکی، به ویژه در کابل فشار ضعیف به وسیله کابل برق انجام می گیرد. البته برای انتقال انرژی الکتریکی کابل فشار متوسط و فشار قوی نیزاستفاده می شود. هر کابل برق با سطح مقطع معین قادر به انتقال جریان مشخص است که اگر از آن حد بیشتر گردد، باعث کوتاه شدن عمر و یا سوختن کابل‌های برق و بروز حوادثی خواهد شد. بنابراین رعایت سه اصل زیر در طراحی یک شبکه ضروری است: جریان برق از حد مجاز جریان کابل تجاوز نکند، افت ولتاژ نباید بیشتر از حد مجاز باشد، درباره سطح مقطع انتخاب شده از نظر افت توان، محاسبات اقتصادی صورت گیرد.