۰
مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*5

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*5
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1.5*5میلیمتر

۱۱,۵۹۰ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*4

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 2.5*4میلیمتر

۱۲,۹۴۲ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*4

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1.5*4میلیمتر

۸,۷۷۸ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*4

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1*4میلیمتر

۶,۷۸۷ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*3

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 2.5*3میلیمتر

۱۰,۶۵۰ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*3

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1.5*3میلیمتر

۷,۳۹۲ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*3

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1*3میلیمتر

۵,۷۲۹ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*2

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*2
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 2.5*2میلیمتر

۷,۷۹۲ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*2

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*2
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1.5*2میلیمتر

۵,۷۷۲ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*2

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*2
خیام الکتریک

۴,۸۴۵ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره10*5

کابل مفتول خیام الکتریک شماره10*5
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 10*5میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۵۲,۱۴۱ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره6*5

کابل مفتول خیام الکتریک شماره6*5
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 6*5میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۳۱,۲۳۴ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره35*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره35*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 35*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۴۱,۵۵۰ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره25*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره25*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 25*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۰۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره16*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره16*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 16*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۶۵,۲۸۶ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره10*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره10*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 10*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۴۰,۹۶۳ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره6*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره6*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 6*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۲۵,۱۱۰ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره4*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره4*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 4*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۷,۱۶۶ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 2.5*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 2.5*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 2.5*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۱,۴۷۵ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 1.5*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 1.5*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 1.5*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۷,۳۸۵ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 16*3

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 16*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 16*3میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۵۰,۱۴۰ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 10*3

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 10*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 10*3میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۳۱,۷۲۹ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 6*3

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 6*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 6*3میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۹,۲۲۸ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 4*3

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 4*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 4*3میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۳,۱۷۹ تومان

کابل برق

کابل برق یک کابل الکتریکی است که متشکل از تعدادی از سیم رسانا مستقل است که توسط لایه‌های محافظتی پوشانده می شود. امروزه در صنعت برق بخش عظیمی از توزیع انرژی الکتریکی، به ویژه در کابل فشار ضعیف به وسیله کابل برق انجام می گیرد. البته برای انتقال انرژی الکتریکی کابل فشار متوسط و فشار قوی نیزاستفاده می شود. هر کابل برق با سطح مقطع معین قادر به انتقال جریان مشخص است که اگر از آن حد بیشتر گردد، باعث کوتاه شدن عمر و یا سوختن کابل‌های برق و بروز حوادثی خواهد شد. بنابراین رعایت سه اصل زیر در طراحی یک شبکه ضروری است: جریان برق از حد مجاز جریان کابل تجاوز نکند، افت ولتاژ نباید بیشتر از حد مجاز باشد، درباره سطح مقطع انتخاب شده از نظر افت توان، محاسبات اقتصادی صورت گیرد.