۰
مقایسه
کابل 10 زوجی فویلدار خیام الکتریک شماره 0.60

کابل 10 زوجی فویلدار خیام الکتریک شماره 0.60
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 10 زوج - وزن : 220

۴,۹۶۲ تومان

مقایسه
کابل 8 زوجی فویلدار خیام الکتریک شماره 0.60

کابل 8 زوجی فویلدار خیام الکتریک شماره 0.60
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 8 زوج - وزن : 220

۵,۳۰۵ تومان

مقایسه
کابل 6 زوجی فویلدار خیام الکتریک شماره 0.60

کابل 6 زوجی فویلدار خیام الکتریک شماره 0.60
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 6 زوج - وزن : 220

۳,۹۴۵ تومان

مقایسه
کابل 4 زوجی فویلدار خیام الکتریک شماره 0.60

کابل 4 زوجی فویلدار خیام الکتریک شماره 0.60
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 4 زوج - وزن : 220

۳,۱۳۲ تومان

مقایسه
کابل 2 زوجی فویلدار خیام الکتریک شماره 0.60

کابل 2 زوجی فویلدار خیام الکتریک شماره 0.60
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 2 زوج - وزن : 220

۱,۴۷۳ تومان

مقایسه
کابل 6 زوجی خیام الکتریک شماره 0.50*13

کابل 6 زوجی خیام الکتریک شماره 0.50*13
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 6 زوج - وزن : 220

۲,۴۰۰ تومان

مقایسه
کابل 4 زوجی خیام الکتریک شماره 0.50*9

کابل 4 زوجی خیام الکتریک شماره 0.50*9
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 4 زوج - وزن : 220

۱,۹۰۱ تومان

مقایسه
کابل 2 زوجی خیام الکتریک شماره 0.50*5

کابل 2 زوجی خیام الکتریک شماره 0.50*5
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 2 زوج - وزن : 220

۱,۰۲۲ تومان

مقایسه
کابل 1 زوجی خیام الکتریک شماره 0.50*3

کابل 1 زوجی خیام الکتریک شماره 0.50*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 1 زوج - وزن : 220

۷۶۷ تومان

مقایسه
کابل 6 زوجی خیام الکتریک شماره 0.40*13

کابل 6 زوجی خیام الکتریک شماره 0.40*13
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 6 زوج - وزن : 220

۱,۷۰۹ تومان

مقایسه
کابل 4 زوجی خیام الکتریک شماره 0.40*9

کابل 4 زوجی خیام الکتریک شماره 0.40*9
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 4 زوج - وزن : 220

۱,۱۸۶ تومان

مقایسه
کابل 2 زوجی خیام الکتریک شماره 0.40*5

کابل 2 زوجی خیام الکتریک شماره 0.40*5
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 2 زوج - وزن : 220

۷۵۰ تومان

مقایسه
کابل 1 زوجی خیام الکتریک شماره 0.40*3

کابل 1 زوجی خیام الکتریک شماره 0.40*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد زوج : 1 زوج - وزن : 220

۵۴۶ تومان

کابل تلفن

این کابل از جفت شدن دو سیم نازک از جنس مس یا آلومینیوم تشکیل می شود که به هم دیگر پیچ خورده اند. از سیم تلفن همانطور که از نامش پیداست در اتصال خط تلفن یا آیفون استفاده می شود. سیم تلفن نازک می باشد و در دو رنگ متفاوت از هم دیگر تولید می شود.