کلید

وسیله ای است که برای قطع و وصل جریان برق در یک یا چند مدار الکتریکی به کار می رود، کلیدها دارای انواع مختلفی از جمله، کلید تک پل که از یک نقطه یک مصرف کننده را کنترل می کند، کلید دوپل که دو مصرف کننده را از یک نقطه کنترل می کند، کلید تبدیل یک مصرف کننده را از دو نقطه کنترل می کند و کلید صلیبی که امکان کنترل یک گروه مصرف کننده را از چند نقطه برای ما فراهم می آورند. ا ز روی دیگر کلید ها را می توانیم به دو دسته لمسی و کنترلی تقسیم کنیم.