۰
کادر سه تایی عمودی اشنایدر مدل آسفورا کرم

کادر سه تایی عمودی اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادر سه تایی عمودی اشنایدر مدل آسفورا سفید

کادر سه تایی عمودی اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادر دو تایی عمودی اشنایدر مدل آسفورا کرم

کادر دو تایی عمودی اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادر دو تایی عمودی اشنایدر مدل آسفورا سفید

کادر دو تایی عمودی اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادرشش تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا کرم

کادرشش تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادرشش تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا سفید

کادرشش تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادرپنج تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا سفید

کادرپنج تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادرچهارتایی افقی اشنایدر مدل آسفورا کرم

کادرچهارتایی افقی اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادرچهارتایی افقی اشنایدر مدل آسفورا سفید

کادرچهارتایی افقی اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادر سه تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا کرم

کادر سه تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادر سه تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا سفید

کادر سه تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادردو تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا کرم

کادردو تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کادر دو تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا سفید

کادر دو تایی افقی اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کادر - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

دیمر 300 وات فشاری با رویه چرخشی اشنایدر مدل آسفورا کرم

دیمر 300 وات فشاری با رویه چرخشی اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : دیمر دار - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

دیمر 300 وات فشاری با رویه چرخشی اشنایدر مدل آسفورا سفید

دیمر 300 وات فشاری با رویه چرخشی اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : دیمر دار - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

دیمر 600 وات فشاری با رویه چرخشی اشنایدر مدل آسفورا کرم

دیمر 600 وات فشاری با رویه چرخشی اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : دیمر دار - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

دیمر 600 وات فشاری با رویه چرخشی اشنایدر مدل آسفورا سفید

دیمر 600 وات فشاری با رویه چرخشی اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : دیمر دار - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کارت هتل اشنایدر مدل آسفورا کرم

کارت هتل اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کارت هتل اشنایدر مدل آسفورا سفید

کارت هتل اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

پایه استریو صوتی اشنایدر مدل آسفورا کرم

پایه استریو صوتی اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

پایه استریو صوتی اشنایدر مدل آسفورا سفید

پایه استریو صوتی اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

درب پوش کورکننده اشنایدر مدل آسفورا کرم

درب پوش کورکننده اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کورکن - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

درب پوش کورکننده اشنایدر مدل آسفورا سفید

درب پوش کورکننده اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کورکن - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

تلفن و کامپیوترcat5eاشنایدرمدل آسفورا کرم

تلفن و کامپیوترcat5eاشنایدرمدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

تلفن و کامپیوترcat5eاشنایدرمدل آسفورا سفید

تلفن و کامپیوترcat5eاشنایدرمدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کامپیوتردو فیشه cat6 اشنایدر مدل آسفورا کرم

کامپیوتردو فیشه cat6 اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کامپیوتردو فیشه cat6 اشنایدر مدل آسفورا سفید

کامپیوتردو فیشه cat6 اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کامپیوترتک فیشه cat6 اشنایدر مدل آسفورا کرم

کامپیوترتک فیشه cat6 اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

کامپیوترتک فیشه cat6 اشنایدر مدل آسفورا سفید

کامپیوترتک فیشه cat6 اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

شاسی زنگ جهان الکتریک مدل آیسان

شاسی زنگ جهان الکتریک مدل آیسان
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۸,۳۸۶ تومان

پریز آنتن جهان الکتریک مدل آیسان

پریز آنتن جهان الکتریک مدل آیسان
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۸,۳۸۶ تومان

کلید تبدیل جهان الکتریک مدل آیسان

کلید تبدیل جهان الکتریک مدل آیسان
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۸,۳۸۶ تومان

تلفن و سوکت مشترک (دوخط) جهان الکتریک مدل آیسان

تلفن و سوکت مشترک (دوخط) جهان الکتریک مدل آیسان
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۸,۳۸۶ تومان

کلید دو پل جهان الکتریک مدل آیسان

کلید دو پل جهان الکتریک مدل آیسان
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۸,۳۸۶ تومان

کلید تک پل جهان الکتریک مدل آیسان

کلید تک پل جهان الکتریک مدل آیسان
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۱۸,۳۸۶ تومان

شاسی زنگ  جهان الکتریک مدل کارن

شاسی زنگ جهان الکتریک مدل کارن
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۰,۴۷۰ تومان

پریز آنتن جهان الکتریک مدل کارن

پریز آنتن جهان الکتریک مدل کارن
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۰,۴۷۰ تومان

کلید تبدیل جهان الکتریک مدل کارن

کلید تبدیل جهان الکتریک مدل کارن
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۰,۴۷۰ تومان

تلفن و سوکت مشترک جهان الکتریک مدل کارن

تلفن و سوکت مشترک جهان الکتریک مدل کارن
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۰,۴۷۰ تومان

پریز برق محافظ دار جهان الکتریک مدل کارن

پریز برق محافظ دار جهان الکتریک مدل کارن
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : پریز برق - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۰,۴۷۰ تومان

کلید دو پل جهان الکتریک مدل کارن

کلید دو پل جهان الکتریک مدل کارن
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۰,۴۷۰ تومان

کامپیوتردو فیشه cat5eاشنایدر مدل آسفورا کرم

کامپیوتردو فیشه cat5eاشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

کلید تک پل سفید صدفی مدل کارن

کلید تک پل سفید صدفی مدل کارن
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2ساله - کشور سازنده : ایران

۲۰,۴۷۰ تومان

کامپیوتر دو فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

کامپیوتر دو فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

کامپیوتر تک فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

کامپیوتر تک فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

تلفن دو فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

تلفن دو فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

تلفن تک فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

تلفن تک فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

کلید تک پل ساده ip44 اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل ساده ip44 اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

کلید تک پل تبدیل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل تبدیل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

کلید دو پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید دو پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

کلید تک پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

سوکت دو خط مهسان مدل آرین

سوکت دو خط مهسان مدل آرین

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۷۰۰ تومان

کلید تک پل مهسان مدل دنا

کلید تک پل مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۸۰۰ تومان

کلید تک پل مهسان مدل نسیم

کلید تک پل مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۴,۰۰۰ تومان

کلید و پریز

کلید و پریز چیست؟

کلید و پریز یک وسیله کاربردی در ساختمان است که علاوه بر جنبه کاربردی آن دارای جنبه ی زیبایی می باشد. امروزه کلید و پریز دارای طرح های بسیار متنوعی است و متناسب با دکوراسیون و فضا طراحی می گردد و نقش به سزایی در زیبایی محیط دارد.

جنس بدنه کلید و پریزها عموما باکالیت می باشد و به عنوان یک عایق بین دست کاربر و سیستم برق کشی ساختمان عمل می کند. ابعاد کلید پریزها به طور معمول 8 در 8 سانتی متر میباشد و وزن تقریبی بین 55 تا 75 گرم می باشد. کلید پریزها قابلیت تحمل جریان الکتریکی تا 25 آمپر را دارند و عمر مفید تقریبی آنها بین 5 تا 10 سال می باشد.

کاربرد کلید و  پریز

کلید یا سوئیچ به تنهایی نقش خاموش و روشن کردن منبع نوری توسط کاربر و یا به عبارتی قطع و وصل تغییر مسیر جریان الکتریسته در یک یا چند مدار الکتریکی را دارد. پریزها نیز وسیله ای برای اتصال هر نوع هادی و یا سیم های قابل انعطاف لوازم برقی هستند. پریزها شامل دو قسمت پریز ثابت و دو شاخه می باشند.

انواع کلید و پریز

کلید ها بر اساس نوع استفاده و کاربرد به این شکل دسته بندی می شوند:

کلید تک پل: این نوع کلید فقط قدرت کنترل یک مصرف کننده از یک نقطه را دارد.

کلید دو پل: این نوع کلید قدرت کنترل دو مصرف کننده از یک نقطه را دارد.

کلید پل: این نوع کلید، قدرت کنترل یک مصرف کننده از دو نقطه را دارد.

کلید صلیبی: کلیدهای صلیبی قدرت کنترل گروهی از مصرف کنندگان را در یک گروه دارند.

همچنین پریزها بسته به نوع حفاظتشان دارای نوع سه فاز یا تک فاز می باشند. برخی از پریزها دارای سیم ارت یا اتصال به زمین و برخی بدون سیم اتصال به زمین می باشند.

همچنین نوعی از کلید و پریزها با نام کلیدهای بارانی شناخته می شوند که ضد ترشح آب و با درجه حفاظت 44IP می باشند. از این نوع کلید و پریزها طبق استانداردهای مبحث سیزدهم ساختمان در محیط های نمناک برای جلوگیری از نفوذ آب استفاده می شود. این کلید و پریزها دارای درپوش محافظتی هستند.

کلید و پریزهای لاکچری

خوشبختانه امروزه کلید و پریزهای بسیار متنوع و لوکسی در بازار موجود می باشد که به عنوان کلید و پریزهای لاکچری شناخته می شود. در کلید و پریزهای جدید علاوه بر طراحی های متنوع از متریال های جدید و زیبا از قبیل: آلیاژ برنج، چوب، چرم، فلز و در مواردی از کریستال استفاده می شود و همچنین کلید و پریزهای لمسی با کاربری راحت در بازار موجود می باشد که بیشتر در خانه های هوشمند استفاده می شود. کلید و پریزهای رنگی نیز مناسب با تم دیوار در دسترس میباشد. علاوه بر این موارد کلید پریزهای حرکتی، تایمری و مدرن از دیگر کلید و پریزها می باشد که در دسته کلید و  پریزهای لاکچری قرار می گیرد.

بهترین برندهای کلید و پریز

با توجه به پیشرفت صنایع الکترونیکی در ایران، برندهای مختلف و با کیفیتی در بازار موجود می باشد و همچنین این محصول از کشورهای دیگر وارد میگردد.

بهترین نحوه ی اجرای کلید و پریز

کلید و پریزها به روش های  توکار، روکار، نیمه کار و تابلویی نصب می شوند که با توجه به فضا و کاربری نحوه نصب آن انتخاب می گردد. البته ناگفته نماند که نصب کلید و پریزها باید توسط افراد متخصص صورت گیرد. در بهترین نحوه ی اجرای کلید و پریز قبل از نصب هر گونه کلید و پریز باید به مواردی از قبیل تعداد فازها، حفاظت در برابر روبت و نقاط اتصال به زمین توجه کرد.