۰
مقایسه
کامپیوتردو فیشه cat5eاشنایدر مدل آسفورا کرم

کامپیوتردو فیشه cat5eاشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کامپیوتر دو فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

کامپیوتر دو فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کامپیوتر تک فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

کامپیوتر تک فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
تلفن دو فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

تلفن دو فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
تلفن تک فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

تلفن تک فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید تک پل ساده ip44 اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل ساده ip44 اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

مقایسه
کلید تک پل تبدیل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل تبدیل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید دو پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید دو پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید تک پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
سوکت دو خط مهسان مدل آرین

سوکت دو خط مهسان مدل آرین

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۷۰۰ تومان

مقایسه
کلید تک پل مهسان مدل دنا

کلید تک پل مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۸۰۰ تومان

مقایسه
کلید تک پل مهسان مدل نسیم

کلید تک پل مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۴,۰۰۰ تومان

مقایسه
کلید تک پل مهسان مدل آرین

کلید تک پل مهسان مدل آرین
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۸۰۰ تومان

مقایسه
کلید تک پل مهسان مدل نایس

کلید تک پل مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۱,۵۰۳ تومان

مقایسه
شاسی زنگ مهسان مدل دنا

شاسی زنگ مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
 شاسی زنگ مهسان مدل نایس

شاسی زنگ مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۲۰۰ تومان

مقایسه
شاسی زنگ مهسان مدل نسیم

شاسی زنگ مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۴,۵۰۰ تومان

مقایسه
شاسی زنگ مهسان مدل آرین

شاسی زنگ مهسان مدل آرین
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۹۵۰ تومان

مقایسه
سوکت دو خط مهسان مدل دنا

سوکت دو خط مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۷۰۰ تومان

مقایسه
سوکت دو خط مهسان مدل نایس

سوکت دو خط مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
سوکت دو خط مهسان مدل نسیم

سوکت دو خط مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2 سال - کشور سازنده : ایران

۱۴,۶۰۰ تومان

مقایسه
کلید دو پل مهسان مدل نسیم

کلید دو پل مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۳۰۰ تومان

مقایسه
 کلید دو پل تبدیل مهسان مدل دنا

کلید دو پل تبدیل مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۷,۴۰۰ تومان

مقایسه
 کلید دو پل مهسان مدل دنا

کلید دو پل مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۸,۱۰۰ تومان

مقایسه
 کلید دو پل مهسان مدل آرین

کلید دو پل مهسان مدل آرین
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۸,۱۰۰ تومان

مقایسه
کلید دو پل مهسان مدل نایس

کلید دو پل مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۷,۲۰۰ تومان

مقایسه
کلید تبدیل مهسان مدل نایس

کلید تبدیل مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۸۰۰ تومان

مقایسه
 کلید تبدیل مهسان مدل نسیم

کلید تبدیل مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
کلید تبدیل مهسان مدل دنا

کلید تبدیل مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۸,۵۰۰ تومان

مقایسه
کلید تبدیل مهسان مدل آرین

کلید تبدیل مهسان مدل آرین
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۸,۵۰۰ تومان

مقایسه
پریز برق مهسان مدل نایس

پریز برق مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : پریز برق - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
 پریز برق مهسان مدل نسیم

پریز برق مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : پریز برق - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۳,۷۵۰ تومان

مقایسه
 پریز برق مهسان مدل دنا

پریز برق مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : پریز برق - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۵۰۰ تومان

مقایسه
پریزآنتن مهسان مدل نسیم

پریزآنتن مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۷۰۰ تومان

مقایسه
پریزآنتن مهسان مدل آرین

پریزآنتن مهسان مدل آرین
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
پریزآنتن مهسان مدل دنا

پریزآنتن مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
پریز انتن مهسان مدل نایس

پریز انتن مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۳,۲۰۰ تومان

مقایسه
آنتن سه فیشه تلویزیون،ماهواره وماهواره میانی 1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

آنتن سه فیشه تلویزیون،ماهواره وماهواره میانی 1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

به زودی

مقایسه
آنتن دو فیشه تلویزیون وماهواره میانی 8 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

آنتن دو فیشه تلویزیون وماهواره میانی 8 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

به زودی

مقایسه
آنتن دو فیش تلویزیون و ماهواره میانی4دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

آنتن دو فیش تلویزیون و ماهواره میانی4دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2 سال - کشور سازنده : ترکیه

به زودی

مقایسه
آنتن دو فیشه تلویزیون وماهواره میانی 8 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

آنتن دو فیشه تلویزیون وماهواره میانی 8 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

به زودی

مقایسه
آنتن دو فیشه تلویزیون وماهواره میانی 4دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

آنتن دو فیشه تلویزیون وماهواره میانی 4دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

به زودی

مقایسه
آنتن دو فیشه تلویزیون وماهواره انتهایی1دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

آنتن دو فیشه تلویزیون وماهواره انتهایی1دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

به زودی

مقایسه
آنتن تک فیشه تلویزیون میانی8 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

آنتن تک فیشه تلویزیون میانی8 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

به زودی

مقایسه
آنتن سه فیشه تلویزیون،ماهواره وماهواره میانی 1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

آنتن سه فیشه تلویزیون،ماهواره وماهواره میانی 1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

ناموجود

مقایسه
سوکت کامپیوتر مهسان مدل آرین

سوکت کامپیوتر مهسان مدل آرین
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

ناموجود

مقایسه
سوکت شبکه cat6 جهان الکتریک مدل کریستال بژ

سوکت شبکه cat6 جهان الکتریک مدل کریستال بژ
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - جنس : کریستال - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

ناموجود

کلید کولرمعمولی جهان الکتریک مدل کریستال بژ

کلید کولرمعمولی جهان الکتریک مدل کریستال بژ
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : توکار - جنس : کریستال - ولتاژ : 220 ولت - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

ناموجود

کلید کولرمعمولی جهان الکتریک مدل کریستال سفید

کلید کولرمعمولی جهان الکتریک مدل کریستال سفید
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : توکار - جنس : کریستال - ولتاژ : 220 ولت - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

ناموجود

مقایسه
پریز برق محافظ دارجهان الکتریک مدل کریستال سفید

پریز برق محافظ دارجهان الکتریک مدل کریستال سفید
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : پریز برق - جنس : کریستال - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

ناموجود

مقایسه
کلید دوپل  جهان الکتریک مدل کریستال سفید

کلید دوپل جهان الکتریک مدل کریستال سفید
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - جنس : کریستال - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

ناموجود

مقایسه
ست کلید و پریز طلایی لوکسا طرح اشنایدر

ست کلید و پریز طلایی لوکسا طرح اشنایدر

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل, کلید دو پل, شاسی زنگ, شاسی راه پله, آنتن ماهواره و سوکت شبکه, سوکت تلفن, پریز برق, فیش آنتن - جنس : پلی کربنات-پلاستیک - گارانتی : 2 سال گارانتی تعویض - کشور سازنده : ایران

ناموجود

مقایسه
ست کلید پریز لوکسا طرح اشنایدر

ست کلید پریز لوکسا طرح اشنایدر

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل, کلید دو پل, شاسی زنگ, شاسی راه پله, سوکت تلفن و شبکه, آنتن ماهواره و سوکت شبکه, پریز برق, فیش آنتن - جنس : پلی کربنات-پلاستیک - گارانتی : 2 سال گارانتی تعویض - کشور سازنده : ایران

ناموجود

مقایسه
ست کلید و پریز ساده لوکسا طرح اشنایدر

ست کلید و پریز ساده لوکسا طرح اشنایدر

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل, کلید دو پل, پریز برق - جنس : پلی کربنات-پلاستیک - گارانتی : 2 سال گارانتی تعویض - کشور سازنده : ایران

ناموجود