۰
مقایسه
کامپیوتردو فیشه cat5eاشنایدر مدل آسفورا کرم

کامپیوتردو فیشه cat5eاشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کامپیوتر دو فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

کامپیوتر دو فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کامپیوتر تک فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

کامپیوتر تک فیشه cat5e اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
تلفن دو فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

تلفن دو فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
تلفن تک فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

تلفن تک فیشه اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

آنتن تک فیشه ماهواره انتهایی1 دسی بل اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید تک پل ساده ip44 اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل ساده ip44 اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

مقایسه
کلید تک پل تبدیل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل تبدیل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید دو پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید دو پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید دوپل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا کرم

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید تک پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل با ترمینال بدون پیچ اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

کلید تک پل ساده اشنایدر مدل آسفورا سفید

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ترکیه

مقایسه
سوکت دو خط مهسان مدل آرین

سوکت دو خط مهسان مدل آرین

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۷۰۰ تومان

مقایسه
کلید تک پل مهسان مدل دنا

کلید تک پل مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۸۰۰ تومان

مقایسه
کلید تک پل مهسان مدل نسیم

کلید تک پل مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۴,۰۰۰ تومان

مقایسه
کلید تک پل مهسان مدل آرین

کلید تک پل مهسان مدل آرین
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۸۰۰ تومان

مقایسه
کلید تک پل مهسان مدل نایس

کلید تک پل مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلیدتک پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۱,۵۰۳ تومان

مقایسه
شاسی زنگ مهسان مدل دنا

شاسی زنگ مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
 شاسی زنگ مهسان مدل نایس

شاسی زنگ مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۲۰۰ تومان

مقایسه
شاسی زنگ مهسان مدل نسیم

شاسی زنگ مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۴,۵۰۰ تومان

مقایسه
شاسی زنگ مهسان مدل آرین

شاسی زنگ مهسان مدل آرین
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : شاسی زنگ - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۹۵۰ تومان

مقایسه
سوکت دو خط مهسان مدل دنا

سوکت دو خط مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۷۰۰ تومان

مقایسه
سوکت دو خط مهسان مدل نایس

سوکت دو خط مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
سوکت دو خط مهسان مدل نسیم

سوکت دو خط مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن - گارانتی : 2 سال - کشور سازنده : ایران

۱۴,۶۰۰ تومان

مقایسه
کلید دو پل مهسان مدل نسیم

کلید دو پل مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۳۰۰ تومان

مقایسه
 کلید دو پل تبدیل مهسان مدل دنا

کلید دو پل تبدیل مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۷,۴۰۰ تومان

مقایسه
 کلید دو پل مهسان مدل دنا

کلید دو پل مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۸,۱۰۰ تومان

مقایسه
 کلید دو پل مهسان مدل آرین

کلید دو پل مهسان مدل آرین
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۸,۱۰۰ تومان

مقایسه
کلید دو پل مهسان مدل نایس

کلید دو پل مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید دو پل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۷,۲۰۰ تومان

مقایسه
کلید تبدیل مهسان مدل نایس

کلید تبدیل مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۸۰۰ تومان

مقایسه
 کلید تبدیل مهسان مدل نسیم

کلید تبدیل مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
کلید تبدیل مهسان مدل دنا

کلید تبدیل مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۸,۵۰۰ تومان

مقایسه
کلید تبدیل مهسان مدل آرین

کلید تبدیل مهسان مدل آرین
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : کلید تبدیل - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۸,۵۰۰ تومان

مقایسه
پریز برق مهسان مدل نایس

پریز برق مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : پریز برق - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
 پریز برق مهسان مدل نسیم

پریز برق مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : پریز برق - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۳,۷۵۰ تومان

مقایسه
 پریز برق مهسان مدل دنا

پریز برق مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : پریز برق - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۵۰۰ تومان

مقایسه
پریزآنتن مهسان مدل نسیم

پریزآنتن مهسان مدل نسیم
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۵,۷۰۰ تومان

مقایسه
پریزآنتن مهسان مدل آرین

پریزآنتن مهسان مدل آرین
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
پریزآنتن مهسان مدل دنا

پریزآنتن مهسان مدل دنا
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
پریز انتن مهسان مدل نایس

پریز انتن مهسان مدل نایس
مهسان الکتریک

مشخصات فنی نوع : فیش آنتن - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۱۳,۲۰۰ تومان

مقایسه
سوکت شبکه cat6 جهان الکتریک مدل کریستال بژ

سوکت شبکه cat6 جهان الکتریک مدل کریستال بژ
جهان الکتریک

مشخصات فنی نوع : سوکت تلفن و شبکه - جنس : کریستال - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران

۶۰,۶۱۶ تومان