کلید کولر

هر کلید کولر آبی دارای سه کلید کوچک با نشان عملکرد مخصوص خود می باشد که عبارتند از کلید پمپ آب و کلید دور موتور که شامل دو دور تند و کند می باشد. کلید کولر به چهار دسته کلید کولر سوکتی، کلید کولر سه پل، کلید کولر چهار پل و کلید کولر هوشمند تقسیم می شود. کلید کولر سوکتی بسیار قدیمی بوده و امروزه دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد. کلید کولر سه پل و چهار پل سبب محدودیت کنترل کولر، دشواری برای کاربران و اتلاف مصرف انرژی در این کولرها شده است بنابراین امروزه استفاده از کلید کولرهای هوشمند به منظور جلوگیری از موارد ذکر شده  بیشتر مورد استفاده و توجه قرار گرفته است.