۰
گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 اخرایی

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۱۹,۵۸۰ تومان

۱۷,۶۲۲ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سرخابی

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۱۹,۵۸۰ تومان

۱۷,۶۲۲ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سبز

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۱۹,۵۸۰ تومان

۱۷,۶۲۲ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سفید

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۱۹,۵۸۰ تومان

۱۷,۶۲۲ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 زرد

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 زرد

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۹,۵۸۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 313 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 313 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 22 سانتیمتر - عرض : 25 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۲۷,۹۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 313 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 313 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 22 سانتیمتر - عرض : 25 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۲۷,۹۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 314 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 314 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 25 سانتیمتر - عرض : 28.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۳۹,۹۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 314 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 314 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 25 سانتیمتر - عرض : 28.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۳۹,۹۰۰ تومان

گلدان گرد دوقلو تراس گلپونه کد 331 سفید

گلدان گرد دوقلو تراس گلپونه کد 331 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 24 سانتیمتر - عرض : 35.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۵۴,۰۰۰ تومان

گلدان گرد دوقلو تراس گلپونه کد 331 اخرایی

گلدان گرد دوقلو تراس گلپونه کد 331 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 24 سانتیمتر - عرض : 35.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۵۴,۰۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 315 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 315 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 28 سانتیمتر - عرض : 33.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۵۵,۱۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 315 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 315 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 28 سانتیمتر - عرض : 33.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۵۵,۱۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 35 سانتیمتر - عرض : 40 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۸۶,۴۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 35 سانتیمتر - عرض : 40 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۸۶,۴۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 سرخابی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 35 سانتیمتر - عرض : 40 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰۵,۶۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 317 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 317 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 42 سانتیمتر - عرض : 46 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۲۶,۰۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 317 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 317 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 42 سانتیمتر - عرض : 46 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۲۶,۰۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 318 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 318 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 50 سانتیمتر - عرض : 56 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۹۲,۶۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 318 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 318 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 50 سانتیمتر - عرض : 56 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۹۲,۶۰۰ تومان

گلدان مستطیل دوقلو تراس گلپونه کد 231 سفید

گلدان مستطیل دوقلو تراس گلپونه کد 231 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 64 سانتیمتر - ارتفاع : 24 سانتیمتر - عرض : 42 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۳ %
۲۰۶,۷۲۰ تومان

۲۰۰,۵۱۸ تومان

گلدان مستطیل دوقلو تراس گلپونه کد 231 اخرایی

گلدان مستطیل دوقلو تراس گلپونه کد 231 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 64 سانتیمتر - ارتفاع : 24 سانتیمتر - عرض : 42 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۳ %
۲۰۶,۷۲۰ تومان

۲۰۰,۵۱۸ تومان

گلدان مستطیل دوقلو تراس گلپونه کد 231 خردلی

گلدان مستطیل دوقلو تراس گلپونه کد 231 خردلی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 64 سانتیمتر - ارتفاع : 24 سانتیمتر - عرض : 42 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۳ %
۲۰۶,۷۲۰ تومان

۲۰۰,۵۱۸ تومان

گلدان مستطیل دوقلو تراس گلپونه کد 231 سرخابی

گلدان مستطیل دوقلو تراس گلپونه کد 231 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 64 سانتیمتر - ارتفاع : 24 سانتیمتر - عرض : 42 ساتیمنتر - پایه - زیر گلدانی

۳ %
۲۰۶,۷۲۰ تومان

۲۰۰,۵۱۸ تومان

گلدان مستطیل دوقلو تراس گلپونه کد 231 سبز

گلدان مستطیل دوقلو تراس گلپونه کد 231 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 64 سانتیمتر - ارتفاع : 24 سانتیمتر - عرض : 42 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۳ %
۲۰۶,۷۲۰ تومان

۲۰۰,۵۱۸ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 45 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۱۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 65

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 65
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 65 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۱۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 65 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۱۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 45

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 45
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 45 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۱۰,۰۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 64 سانتیمتر - عرض : 63 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۲ %
۴۲۱,۲۰۰ تومان

۴۱۲,۷۷۶ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 64 سانتیمتر - عرض : 63 ساتیمنتر - پایه - زیر گلدانی

۴۲۱,۲۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 50

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 50
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : یونیک 50 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۶۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل یونیک 50

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل یونیک 50
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : یونیک 50 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : آبی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۶۰,۰۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 سبز

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 64 سانتیمتر - عرض : 63 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۵۱۴,۸۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل تبریز

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل تبریز
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : تبریز - ابعاد : 80*80 - آینه - رنگ : طوسی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۵۷۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل تبریز

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل تبریز
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : باتیس - ابعاد : 80*80 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۰۰,۰۰۰ تومان

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل پرشین 60

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل پرشین 60
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : پرشین 60 - ابعاد : 60*60 - آینه - رنگ : کرم - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۲۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 60

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 60
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 60 - ابعاد : 60*60 - آینه - رنگ : سفید و کرم - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۴۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل ساترون مربع

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل ساترون مربع
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : ساترون مربع - ابعاد : 60*45 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۵۰,۰۰۰ تومان

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل اس پی ای

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل اس پی ای
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : اس پی ای - ابعاد : 70*80 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۸۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مربع

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مربع
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : ساترون مربع - ابعاد : 60*45 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : ابعاد باکس : - / مقاوم در برابر آب

۶۸۰,۰۰۰ تومان

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 60

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 60
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 60 - ابعاد : 60*60 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۸۰,۰۰۰ تومان

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 70

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 70
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : یونیک 70 - ابعاد : 70*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۷۹۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاکتوس

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاکتوس
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاکتوس - ابعاد : 60*60 - آینه - رنگ : کرم - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۸۶۰,۰۰۰ تومان