۰
 گلدان گلپونه مدل مستطیل دوقلو تراس کد 231

گلدان گلپونه مدل مستطیل دوقلو تراس کد 231

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 64 سانتیمتر - ارتفاع : 24 سانتیمتر - عرض : 42 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم

۷ %
۵۱,۴۰۰ تومان

۴۷,۸۰۲ تومان

پایه گلدان گلپونه مدل فانتزی کد 418

پایه گلدان گلپونه مدل فانتزی کد 418

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 33 سانتیمتر - ارتفاع : 77 سانتیمتر - عرض : 33 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - پایه - زیر گلدانی

۷ %
۱۱۸,۰۰۰ تومان

۱۰۹,۷۴۰ تومان

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 346

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 346

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 24 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۷ %
۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۰۴۰ تومان

گلدان گلپونه مدل پایه دار گلجام کد 515

گلدان گلپونه مدل پایه دار گلجام کد 515

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 54 سانتیمتر - ارتفاع : 50 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - پایه - زیر گلدانی

۷ %
۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰۶,۹۵۰ تومان

گلدان گلپونه مدل لابی کد 156

گلدان گلپونه مدل لابی کد 156

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 45 سانتیمتر - ارتفاع : 45 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۷ %
۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل گل آویز و دسته آویز کد 511

گلدان گلپونه مدل گل آویز و دسته آویز کد 511

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 36 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - قابلیت آویزان کردن - دسته

۸ %
۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۷۲۰ تومان

گلدان گلپونه مدل پایه دار گلجام کد 513

گلدان گلپونه مدل پایه دار گلجام کد 513

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 36 سانتیمتر - ارتفاع : 34 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - پایه - جنس پایه : پلاستیک - زیر گلدانی

۸ %
۳۲,۰۰۰ تومان

۲۹,۴۴۰ تومان

گلدان گلپونه مدل آزالیا مستطیل کد 263

گلدان گلپونه مدل آزالیا مستطیل کد 263

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 50 سانتیمتر - ارتفاع : 17.5 سانتیمتر - عرض : 19.5 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۱۶۰ تومان

گلدان گلپونه مدل آزالیا گرد کد 364

گلدان گلپونه مدل آزالیا گرد کد 364

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 20 سانتیمتر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۸,۰۰۰ تومان

۷,۳۶۰ تومان

گلدان گلپونه مدل آزالیا چهارگوش کد 163

گلدان گلپونه مدل آزالیا چهارگوش کد 163

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 20 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - عرض : 20 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۹۶۰ تومان

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 345

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 345

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 24 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۷ %
۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۸۸۰ تومان

گلدان گلپونه مدل گل آویز و دسته آویز کد 513

گلدان گلپونه مدل گل آویز و دسته آویز کد 513

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 36 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - قابلیت آویزان کردن - دسته

۸ %
۲۶,۰۰۰ تومان

۲۳,۹۲۰ تومان

گلدان گلپونه مدل دیواری کد 502

گلدان گلپونه مدل دیواری کد 502

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 35 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - عرض : 18 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۵۶۰ تومان

گلدان گلپونه مدل لابی کد 155

گلدان گلپونه مدل لابی کد 155

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 40 سانتیمتر - ارتفاع : 70 سانتیمتر - عرض : 40 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۸۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل مستطیل بالکنی کد221

گلدان گلپونه مدل مستطیل بالکنی کد221

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 80 سانتیمتر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - عرض : 22 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۵۸,۰۰۰ تومان

۵۳,۳۶۰ تومان

گلدان گلپونه مدل گرد بنجامین کد 316

گلدان گلپونه مدل گرد بنجامین کد 316

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 40 سانتیمتر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - عرض : 40 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۳۷,۰۰۰ تومان

۳۴,۰۴۰ تومان

گلدان گلپونه مدل گرد بنجامین کد 314

گلدان گلپونه مدل گرد بنجامین کد 314

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 28.5 سانتیمتر - ارتفاع : 25 سانتیمتر - عرض : 28.5 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۴۸۰ تومان

گلدان گلپونه مدل چهارگوش سوپر کد 115

گلدان گلپونه مدل چهارگوش سوپر کد 115

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 32.5 سانتیمتر - ارتفاع : 26 سانتیمتر - عرض : 32.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی - سایر ویژگی ها : دارای چرخ

۸ %
۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۶۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل چهارگوش سوپر کد 113

گلدان گلپونه مدل چهارگوش سوپر کد 113

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 22.7 سانتیمتر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - عرض : 22.7 ساتیمنتر - زیر گلدانی - سایر ویژگی ها : دارای چرخ

۸ %
۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۷۲۰ تومان

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 216

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 216

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 90 سانتیمتر - ارتفاع : 25.5 سانتیمتر - عرض : 30 ساتیمنتر - زیر گلدانی - سایر ویژگی ها : دارای چرخ

۸ %
۱۰۲,۰۰۰ تومان

۹۳,۸۴۰ تومان

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 215

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 215

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 70 سانتیمتر - ارتفاع : 29 سانتیمتر - عرض : 23.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی - سایر ویژگی ها : دارای چرخ

۸ %
۶۰,۰۰۰ تومان

۵۵,۲۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 213

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 213

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 34.5 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی - سایر ویژگی ها : دارای چرخ

۸ %
۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۰۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل سیکلمن کد 242

گلدان گلپونه مدل سیکلمن کد 242

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 37 سانتیمتر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - عرض : 16 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۸ %
۷,۵۰۰ تومان

۶,۹۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 343

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 343

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - عرض : 13 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۸ %
۷,۰۰۰ تومان

۶,۴۴۰ تومان

گلدان فلاور باکس

امروزه با توجه به کمبود فضا و خاک برای کشت گل و گیاه در فضاهای مختلف از جمله فضای داخلی، فضای باز، روف گاردن، فضا های شهری و... از فلاورباکس ها استفاده های بسیاری می گردد. فلاورباکس دارای ویژگی و مزایای بسیاری است، در فضاهای شهری از فلاورباکس به منظور کاهش سطح چمن کاری و صرفه جویی در هزینه نگهداری از چمن استفاده می شود. یکی از نکات بسیار حائز اهمیت امکان جابه جایی گلدان های چوبی (فلاورباکس) به دلیل سبک بودن آن ها می باشد. از انواع فلاورباکس می توان به فلاور باکس سنگی، فلاور باکس سفالی، فلاور باکس چوبی، فلاور باکس بتنی، فلاور باکس های فایبر گلاس، فلاور باکس  فلزی و فلاور باکس  چوبی-فلزی اشاره کرد. کاربرد دیگر فلاور باکس ها برای لبه تراس است که با توجه به اندازه تراس، در ابعاد مختلفی ساخته می شوند. فلاور باکس های لبه تراسی بسیار طرفدار داشته و از آنها جهت زیبایی نمای ساختمان و همچنین طراوت بخشیدن به فضای آپارتمان می توان استفاده نمود.