صفحه مسی

صفحه مسی یکی از المان هایی است که جهت راه اندازی و حفر چاه ارت مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع منتقل کننده ولتاژ اضافی از دستگاه ها و وسایل الکترونیکی به زمین می باشد به طور مثال جریان برق ناشی از رعدوبرق و یا اتصالات از طریق سیم مسی به یک صفحه ارت که درون چاه قرار گرفته است منتقل می شود تا به تجهیزات و انسان ها هنگام کار کردن با الکتریسیته آسیب وارد نشود.